وبلاگ اختصاصي دبيرستان خضرا 1 ناحيه 1 خرم آباد

اولـويت بـرنـامـه كـاري دبيرستـان خضراء (1) درسال تحصيلي 88 ـ 87

سازمان آموزش وپروش استان لرستان                                                دبيرستان خضراء (1) ناحيه (1) خرم آباد                                            نمون برگ شماره 2

مشخصات برنامه عملياتي (عنوان):       بهبود كيفيت آموزشي در دبيرستان و افزايش درصد قبولي

1

اهميت وضروت اجراء

پي بردن به ضعف هاي علمي دانش آموزان ضعيف ،لازم است بابرنامه ريزي دقيق بنيه ي علمي آنان درسطح كيفي خوبي بالا رود

2

اقدامات ذيل فعاليت

(فراينداجرا(چگونه ،باچه كسي.....)

 

 

 

 

 

 

1 ـ 2افزايش درصد قبولي -  مشاورين

2 ـ 2 بررسي پرونده هاي تربيتي –هدايت تحصيلي مقطع متوسطه – مدير و مشاورين

3 ـ 2

4 ـ 2 تشويق وترغيب دانش آموزان ضعيف براي استفاده ازبنيه ي علمي دانش آموزان قوي

 

 

 

 

3

اهداف

كيفي

بالا بردن سطح كيفي بنيه ي علمي دانش آموزان ضعيف

كمي(چقدر)

برگزاري آزمون هاي علمي واستفاده از دانش آموزان قوي

4

شاخص

واحد

ميزان

 

87 ـ 86

88 ـ 87

50درصد

65درصد

5

زمان بندي مراحل اجرا

6ماهه دوم سال 87

6ماهه اول سال 88

اجراي طرح

ارزيابي طرح درهنگام اجراي طرح

6

مكان اجراء

دبيرستــان خضراء یک

7

اعتبار مورد نياز(هزارريال)

واحد

مقدار

هزينه واحد

كل اعتبارمورد نياز

 

 

 

700هزارريال

8

مستندات قانوني برنامه (موارد قيدشده)

ماده قانوني برنامه چهارم

آيين نامه اجرايي برنامه چهارم

اهداف كلي،استرات‍‍‍ژي و

سياست مرتبط بابرنامه

پروژه ملي ارجاعي

قوانين موضوعه

 

 

 

 

 

9

معيارهاي ارزيابي برنامه

افزايش سطح كيفي وكمي درزمينه ي بنيه ي علمي دانش آموزان ضعيف

 

سازمان آموزش وپروش استان لرستان                                                دبيرستان خضراء (1)                                             نمون برگ شماره 2

مشخصات برنامه عملياتي (عنوان):       تقويت تعامل اولياءومربيان ازطريق صدور كارنامه هاي ماهانه،ارتباط چهره به چهره واستفاده ازوسايل ارتباطي مانندتلفن گوياو......

1

اهميت وضروت اجراء

استفاده ازطرح تعامل اولياء ومربيان وآگاهي آنان ازوضعيت درسي دانش آموزان،عمراني،بهداشتي وغيره

2

اقدامات ذيل فعاليت

(فراينداجرا(چگونه ،باچه كسي.....)

 

 

 

 

 

 

1 ـ 2 تشكيل شوراي مدرسه وانجمن اوليلءومربيان دبيرستان

2 ـ 2 تشكيل اعضاي محترم انجمن اولياء وتقسيم مسئوليت هاي انجمن دربين اولياء ومربيان

3 ـ 2 ايجادارتباط بيشتر بين اولياي دانش آموزان بامربيان مدرسه درجهت برنامه ريزي براي اطلاع ازوضعيت تحصيلي دانش آموزان به صورت ماهانه

4 ـ 2 صدور كارنامه ماهانه براي دانش آموزان جهت اطلاع اولياي آنان ازوضعيت تحصيلي آنان

5 ـ 2لازم است كه درطول سال تحصيلي اولياء ارتباطي چهره به چهره باكادر آموزشي ودبيران داشته باشند

6 ـ 2 درصورت امكان اعتبار استفاده ازوسايل ارتباطي همانند تلفن گويا وغيره جهت ارتباط اولياء بامدرسه وجودداشته باشد

 

 

3

اهداف

كيفي

ارتقائ سطح كيفي ارتباطي اولياءازوضعيت تحصيلي دانش آموزان

كمي(چقدر)

استفاده ازوسايل ارتباطي واطلاع از وضعيت درسي دانش آموزان به صورت ماهانه

4

شاخص

واحد

ميزان

 

87 ـ 86

88 ـ 87

25درصد

50درصد

5

زمان بندي مراحل اجرا

6ماهه دوم سال 87

6ماهه اول سال 88

اجراي طرح

ارزيابي طرح

6

مكان اجراء

 

7

اعتبار مورد نياز(هزارريال)

واحد

مقدار

هزينه واحد

كل اعتبارمورد نياز

 

 

 

1000ريال

8

مستندات قانوني برنامه (موارد قيدشده)

ماده قانوني برنامه چهارم

آيين نامه اجرايي برنامه چهارم

اهداف كلي،استرات‍‍‍ژي و

سياست مرتبط بابرنامه

پروژه ملي ارجاعي

قوانين موضوعه

 

 

 

 

 

9

معيارهاي ارزيابي برنامه

ايجاد ارتباط كيفي وكمي دربالا بردن سطح وضعيت تحصيلي دانش آموزان وتعامل اولياء ومربيان بادفتر مدرسه

 

سازمان آموزش وپروش استان لرستان                                                دبيرستان خضراء (1)                                             نمون برگ شماره 2

مشخصات برنامه عملياتي (عنوان):       فعال سازي آزمايشگاه ها وسايت دبيرستان

1

اهميت وضروت اجراء

بهبود كيفيت  آزمايشگاه ها واستفاده ازنرم افزار هاي مدرن درسايت دبيرستان

2

اقدامات ذيل فعاليت

(فراينداجرا(چگونه ،باچه كسي.....)

 

 

 

 

 

 

1 ـ 2 استفاده ازمواد اوليه آزمايشگاهي ازجمله شيمي،فيزيك وعلوم زيستي

2 ـ 2 فعال سازي سايت اينترنتي مدرسه استفاده ازنرم افزارهاي آموزشي

3 ـ 2 ازافراد متخصص وآشنا به علم روز به عنوان متصدي در آزمايشگاه وسايت مدرسه

4 ـ 2 تدوين برنامه هايي براي استفاده ازآزمايشگاه هاوسايت ونصب آن درتابلو اعلانات براي آگاهي دانش آموزان

 

 

 

 

3

اهداف

كيفي

بالا بردن سطح كيفي دانش آموزان جهت استفاده از آزمايشگاه وسايت مدرسه

كمي(چقدر)

تهيه ي وسايل آزمايشگاهي وهم چنين نرم افزارهاي پيشرفته جهت استفاده دانش آموزان ودبيران

4

شاخص

واحد

ميزان

 

87 ـ 86

88 ـ 87

40درصد

55درصد

5

زمان بندي مراحل اجرا

6ماهه دوم سال 87

6ماهه اول سال 88

اجراي طرح

ارزيابي طرح

6

مكان اجراء

 

7

اعتبار مورد نياز(هزارريال)

واحد

مقدار

هزينه واحد

كل اعتبارمورد نياز

 

 

 

10000

8

مستندات قانوني برنامه (موارد قيدشده)

ماده قانوني برنامه چهارم

آيين نامه اجرايي برنامه چهارم

اهداف كلي،استرات‍‍‍ژي و

سياست مرتبط بابرنامه

پروژه ملي ارجاعي

قوانين موضوعه

 

 

 

 

 

9

معيارهاي ارزيابي برنامه

افزايش سطح كيفي وكمي درزمينه ي بهبودسطح علمي دانش آموزان واستفاده ي آنها ازنرم افزارهاي مدرن روز

 

سازمان آموزش وپروش استان لرستان                                                دبيرستان خضراء (1)                                             نمون برگ شماره 2

مشخصات برنامه عملياتي (عنوان):       استفاه از شيوه هاي فعال تدريس ولحاظ آن درارزشيابي دبيران وتاكيدبرپرسشهاي تدريجي وامتحانات ماهانه

1

اهميت وضروت اجراء

انجام شيوه هاي فعال تدريس ولحاظ كردن آن درارزشيابي دبيران موجب انگيزه درامرتدريس مي شود

2

اقدامات ذيل فعاليت

(فراينداجرا(چگونه ،باچه كسي.....)

 

 

 

 

 

 

1 ـ 2 درنظر گرفتن يك پوشه كاري براي دبيران تا انواع فعاليت هاي تدريس وروش هاي فعال تدريس درآن ثبت شود

2 ـ 2 استفاده دبيران ازروش هاي فعال تدريس تا سطح علمي دانش آموزان تقويت شود

3 ـ 2 تشكيل گروه هاي نخبه دانش آموزي بااستفاده از پرسشهاي تدريجي براي كمك به دانش آموزان ضعيف تاسطح علمي آنان ارتقاء يابد

4 ـ 2 امتحانات داخلي ماهانه موجب مي شود تادانش آموزان خودرا از لحاظ بنيه ي علمي ودرسي ارزشيابي كنند

 

 

 

 

3

اهداف

كيفي

 

كمي(چقدر)

 

4

شاخص

واحد

ميزان

 

87 ـ 86

88 ـ 87

30درصد

40درصد

5

زمان بندي مراحل اجرا

6ماهه دوم سال 87

6ماهه اول سال 88

اجراي طرح

ارزيابي طرح

6

مكان اجراء

 

7

اعتبار مورد نياز(هزارريال)

واحد

مقدار

هزينه واحد

كل اعتبارمورد نياز

 

 

 

600

8

مستندات قانوني برنامه (موارد قيدشده)

ماده قانوني برنامه چهارم

آيين نامه اجرايي برنامه چهارم

اهداف كلي،استرات‍‍‍ژي و

سياست مرتبط بابرنامه

پروژه ملي ارجاعي

قوانين موضوعه

 

 

 

 

 

9

معيارهاي ارزيابي برنامه

استفاده ازشيوه هاي تدريس فعال براي افزايش سطح كيفي وكمي دانش آموزان

 

**سازمان آموزش وپروش استان لرستان**                     نمون برگ شماره يك

رديف

راهكارها واقدامات (عناوين برنامه عملياتي) دبيرستان خضراء (1)    

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

تشكيل هسته نخبگان دانش آموزي به منظور استفاده ازدانش آموزان قوي درجهت تقويت بنيه علمي دانش آموزان ضعيف بااتخاذ انگيزه ها دوسويه (هميارمعلم)

تقويت تعامل اوليا ء ومربيان ازطريق صدوركارنامهاي ماهانه ،ارتباط چهره به چهره واستفاده از وسايل ارتباطي مانند تلفن گويا و...........(غني سازي شوراي معلمان)

فعال سازي آزمايشگاه ها وسايت هاي دبيرستان

 

استفاده ازشيوه هاي فعال تدريس ولحاظ آن درارزشيابي دبيران وتاكيد برپرسشهاي تدريجي وامتحانات ماهانه

 

بهبود كيفيت آموزشي دردبيرستان هاي حاشيه اي

 

كيفيت بخشي برآموزش سال اول متوسطه

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 20:37  توسط نرگسي - رشنو  |