وبلاگ اختصاصي دبيرستان خضرا 1 ناحيه 1 خرم آباد

طــرح درس ســالانــه

  درس: ریاضی 2             پایه : دوم متوسطه                  سال تحصیلی :   89-88                      محدوده زمانی : نیمسال اول             تعداد جلسات در هفته : 2 جلسه

ماه

هفته

جلسه

فصل

موضوع درس

اهداف و مجموعه فعالیت های آموزشی

صفحات کتاب

مهر

اول

1

اول

الگو و دنباله

آشنایی با مفهوم دنباله – نوشتن جمله عمومی دنباله با داشتن جمله های آن و برعکس

2تا 5

2

اول

دنباله حسابی

حل مسائل صفحه 5 و 6 - آشنایی با مفهوم دنباله حسابی - نوشتن جمله عمومی برحسب قدرنسبت  و جمله اول

5 تا 9

دوم

3

اول

دنباله هندسی

حل مسائل صفحه 9و 10 - آشنایی با مفهوم دنباله هندسی – نوشتن جمله عمومی  برحسب قدرنسبت  و جمله اول

9تا 12

4

اول

نزدیک شدن جمله های دنباله به یک عدد- دنباله تقریبات اعشاری

حل مسائل صفحه 12 و 13- آشنایی با مفهوم گرایش جملات یک دنباله به یک عدد – محاسبه برخی مقادیر تقریبی

13تا16

سوم

5

اول

ریشه گیری اعداد حقیقی – توان رسانی با توان گویا

حل مسائل صفحه 16- آشنایی با محاسبه مقادیر تقریبی اعداد با توان  کسری – آشنایی با نمادهای مربوط

16تا 21

6

اول

توان رسانی با توان حقیقی

حل مسائل صفحه 21- آشنایی با محاسبه مقادیر تقریبی اعداد با توان رادیکالی – حل مسائل صفحه 23و24

21تا 24

چهارم

7

دوم

ارزشیابی مرحله ای

سنجش میزان یادگیری و تثبیت آن

آزمون از فصل اول

8

دوم

مفهوم رابطه و تابع  

آشنایی با مفهوم تابع –طرق مختلف نمایش تابع – مفهوم رابطه – شرط تابع بودن یک رابطه

26تا31

آبان

اول

9

دوم

دامنه و برد توابع

حل مسائل صفحه 31 تا 34 حل تمرین در کلاس صفحه 36

31تا 36

10

دوم

نام گذاری توابع

آشنایی با نام گذاری توابع -  آشنایی با توابع خطی  حل مسائل صفحه 40

37 تا 40

دوم

11

دوم

وارون یک رابطه-  توابع یک به یک

آشنایی با مفهوم وارو ن  رابطه و تابع -  آشنایی با مفهوم یک به یک بودن تابع و وارون پذیری آن

41تا46

12

دوم

  بازه – مقدارتابع در یک نقطه – نمایش جبری

یادآوری مفهوم بازه – محاسبه مقدارتابع – نمایش جبری تابع

46تا 51

سوم

13

دوم

------------

حل مسائل صفحه 51تا 54

51تا 54

14

دوم

ارزشیابی مرحله ای

سنجش میزان یادگیری و تثبیت آن

آزمون از فصل دوم

چهارم

15

سوم

تابع همانی -  تابع ثابت -  تابع قدر مطلق

آشنایی با توابع همانی ،ثابت و قدرمطلق و نحوه رسم نمودار این توابع

56تا 62

16

سوم

رسم نمودار برخی از توابعدرجه دوم به کمک انتقال تابع

آموزش نحوه رسم نمودار توابع با بهره گیری از انتقال

62تا 64

آذر

اول

17

سوم

توابع گویا

آشنایی با توابع گویا ( شامل عبارات کسری ) و توجیه دامنه این توابع

64تا 66

18

سوم

توابع رادیکالی

آشنایی با توابع رادیکالی  ( شامل عبارات رادیکالی ) و توجیه دامنه این توابع

66 تا 70 

دوم

19

سوم

--------------                

حل مسائل صفحه 70 تا 73

70تا 73

20

سوم

نامعادله و تعیین علامت

آشنایی با مفهوم تعیین علامت و آموزش  نحوه تعیین علامت عبارت خطی در جه یک

73 تا 78

سوم

21

سوم

تعیین علامت چندجمله ای های درجه دوم

آشنایی با مفهوم تعیین علامت و آموزش  نحوه تعیین علامت عبارت خطی در جه  دوم

79 تا 83

22

سوم

--------------

حل مسائل صفحه 84

83 تا 84

چهارم

23

سوم

ارزشیابی مرحله ای

سنجش میزان یادگیری و تثبیت آن

آزمون از فصل سوم

24

---

مرور مطالب درسی

رفع نقاط ضعف و بدفهمی های دانش آموزان

تمام کتاب

دی

اول

امتحانات نیمسال اول

دوم

سوم

چهارم

نام و نام خانوادگی دبیر :       سیــده لیــلا نرگــسی خــرم آبــاد

طــرح درس ســالانــه

  درس: ریاضی 2             پایه : دوم متوسطه                  سال تحصیلی :   89-88                      محدوده زمانی : نیمسال دوم           تعداد جلسات در هفته : 2 جلسه

ماه

هفته

جلسه

فصل

موضوع درس

اهداف و مجموعه فعالیت های آموزشی

صفحات کتاب

بهمن

اول

1

چهارم

سلول های بنیادی

آشنایی با تابع نمایی و حل فعالیت های مربوط

86تا 94

2

چهارم

--------------

حل مسائل صفحه 95و 96 و97

95 تا 97

دوم

3

چهارم

لگاریتم و تابع لگاریتمی

آشنایی با مفهوم تابع لگاریتمی – و مقایسه آن با تابع نمایی -  دامنه و برد این تابع

102 تا108

4

چهارم

محاسبه مقدار لگاریتم یک عدد – معادله لگاریتمی

آموزش محاسبه لگاریتم و آموزش حل معادلات لگاریتمی و تفهیم دامنه

108 تا 110

سوم

5

چهارم

قوانین و قضایای لگاریتم

حل فعالیت های مربوط – و اثبات قضایا و قوانین لگاریتم ها

111 تا 112

6

چهارم

-------------

حل مسائل صفحه 112 و 113

112 تا 113

چهارم

7

چهارم

حل معادلات لگاریتمی به کمک قوانین

حل مثال های مناسب -  حل مسائل صفحه114 و 115 و 116

113 تا 116

8

چهارم

ارزشیابی مرحله ای

سنجش میزان یادگیری و تثبیت آن

آزمون از فصل چهارم

اسفند

اول

9

پنجم

زوایا و اندازه زوایا

آشنایی با زاویه و تاثیر جهت - تشخیص موقعیت زاویه در حالت های مختلف

120تا 122

10

پنجم

واحد دیگر برای اندازه گیری زاویه

معرفی واحد رادیان و انجام تبدیلات درجه به رادیان و بر عکس

123تا 125

دوم

11

پنجم

----------------

حل مسائل صفحه 126 و 127

126 تا 127

12

پنجم

یاد آوری از سینوس و کسینوس 

باز آموزی  سینوس و کسینوس و بحث در دایره مثلثاتی اثبات شهودی قانون تانژانت 

127 تا 130

سوم

13

پنجم

-----------------

حل مسائل صفحه 131 و 132

131 تا 132

14

پنجم

تعیین مقادیر مثلثاتی برای تمام زوایا

اثبات شهودی روابط مندج در کتاب

132 تا 135

چهارم

15

پنجم

-----------------

حل مسائل صفحه 136

136

16

پنجم

تابع مثلثاتی – منحنی توابع مثلثاتی

آشنایی با عبارات شامل نسبت های مثلثاتی –  زمینه سازی برای طرح دوره تناوب

137 تا 141

فروردین

اول

تعطیلات نوروزی

دوم

سوم

17

ششم

رابطه بین منحنی تابع سینوسی و دایره مثلثاتی

آشنایی با نحوه رسم نمودار تابع سینوسی و  مطرح کردن جدی دوره تناوب

141 تا 147

18

ششم

ارزشیابی مرحله ای- حل مسائل

سنجش  میزان یادگیری و تثبیت آن  و حل مسائل صفحه 147 و 148

147 تا 148 و  آزمون ازاول فصل تا صفحه 148

چهارم

19

ششم

کاربرد هایی از مثلثات

توجیه مثال ها و حل فعالیت ها

149 تا 153

20

ششم

-------------------

حل مسائل صفحه 153 و 154

153 تا 154

اردیبهشت

اول

21

ششم

ماتریس– تساوی ماتریس- جمع دو ماتریس

معرفی ماتریس – مرتبه ماتریس و مفهوم  تساوی ماتریس ها و جمع دو ماتریس و حل تمرین در کلاس های مربوط

156 تا 161

22

ششم

ضرب عدد در ماتریس– قرینه ماتریس

تدریس ضرب عدد در ماتریس و معرفی قرینه ماتریس و حل مسائل صفحه 162 و 163

162 تا 163

دوم

23

هفتم

ضرب ماتریس ها

معرفی و تفهیم ضرب ماتریس

164 تا 168

24

هفتم

حل دستگاه دو معادله دو مجهول با استفاده از ماتریس

آشنایی با معکوس ماتریس – دترمینان – روش حل دستگاه با کمک ماتریس

168 تا 170

سوم

25

هفتم

شمارش – اصل ضرب

حل تمرین در کلاس ها و فعالیت های مربوط جهت آشنایی با اصل ضرب

172 تا 177

26

هفتم

جایگشت – حل مسائل

تدریس جایگشت و حل مسائل صفحه 177 و 178

177 تا 181 

چهارم

27

هفتم

ترکیب – حل مسائل

تدریس ترکیب و حل مسائل صفحه 181 و 182

181 تا 186

28

هفتم

ارزشیابی مرحله ای – رفع اشکال

سنجش  میزان یادگیری و تثبیت آن  و حل مسائل صفحه 186 – رفع اشکالات احتمالی دانش آموزان

آزمون از صفحه 138 تا 186

خرداد                                                                                                                                                      امتحانات پایان سال

نام و نام خانوادگی دبیر :       سیــده لیــلا نرگــسی خــرم آبــاد

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۸ساعت 21:6  توسط نرگسي - رشنو  |